1.6. Proofs of results - Irrationality of v2, v3, v5