6.155. Binding asp net menu control to an xml file using xmldatasource control
PART-VII

6.155. Binding asp net menu control to an xml file using xmldatasource control